Algemene Voorwaarden Dak – en Bouw discounter

 

Artikel 1 . Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk, onderhoud of koop en verkoop door Dakbedekking Brabant.

1.2.  De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden die wij bij elke offerte meesturen.

1.3.  Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1.   Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2.  Mondelinge aanbiedingen door Dakbedekking Brabant of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Dakbedekking Brabant zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Overeenkomst.

3.1.  De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Dakbedekking Brabant door onze schriftelijke/mondeling bevestiging.

3.2.  . Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter onze beoordeling.

3.3.  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededelingen worden gedaan.

3.4.   Indien bij aanbiedingen onzerzijds monsters worden verstrekt danwel daarnaar wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn deze niet bepalend voor de te leveren samenstelling, kleur en/of kwaliteit.

3.5.   Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bestellingen en opdrachten is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

4.1.  Dakbedekking Brabant aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

4.2.  Algemene voorwaarden worden slechts door Dakbedekking Brabant aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten.

5.1.  Op alle door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.2.  De in het voorgaande lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven ons onvervreemdbaar eigendom en dienen op ons eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 

Artikel 7. Verplichtingen van Dakbedekking Brabant.

7.1  Dakbedekking Brabant zal  het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

7.2  Dakbedekking Brabant aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat eventueel voor het werk vereiste vergunningen en toewijzingen tijdig worden verleend.

7.3.  Dakbedekking Brabant vangt in overleg met de opdrachtgever de werkzaamheden aan.

 

 Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever.

8.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Dakbedekking Brabant tijdig kan beschikken: a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen enz.) e.e.a. op aanwijzing van Dakbedekking Brabant. b. over het terrein, het water of de weg, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.  d. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

8.2.  De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding water, gas elektriciteit, als mede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze bij of op het werk aanwezig zijn.

8.3.  Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering hiervan.

8.4.  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daarvoor voor Dakbedekking Brabant voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9. Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Dakbedekking Brabant  om de opdracht door een door ons aan te wijzen derde, op een door ons gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ons aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

 Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1  Dakbedekking Brabant is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct gevolg van (a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven, en (b) daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

11.2  Dakbedekking Brabant is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ons te werk zijn gesteld op de aan ons opgedragen werk(en).

11.3  Dakbedekking Brabant zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

 

 Artikel 13. Meer- en Minderwerk.

13.1.  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13.2.  Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

13.3.  De toepasselijkheid van het in artikel 7:755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.4.  Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden doorberekend

 

Artikel 14. Opleveringstermijnen.

14.1.  Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen.

14.2.  De opleveringstermijnen zijn vast gesteld in de verwachting, dat er voor Dakbedekking Brabant geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

14.3.  Overschrijding van de opleveringstermijnen kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

14.4.  Wanneer bestelde goederen na verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtnemer zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 15. Overmacht.

Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele en gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ter lande als in het land van herkomst der materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Dakbedekking Brabant of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van Dakbedekking Brabant, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dakbedekking Brabant, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering, c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard genaamd of hoe ook genaamd kan doen opgelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter onzer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van het werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 16. Garantie

16.1.  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Dakbedekking Brabant terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Dakbedekking Brabant wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd.

16.2.  Indien de melding van het gebrek naar ons oordeel juist is, zullen wij ter onze keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Wij zijn niet tot verdere schade of kostenvergoeding verplicht.

 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud.

17.1.  Zolang Dakbedekking Brabant geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Dakbedekking Brabant.

 

Artikel 18 Materialen.

18.1.  Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

18.2.  Voor eventuele kleurverschillen van partijen materialen die niet in een keer besteld zijn c.q. naderhand besteld worden kunnen wij niet instaan.

 

 Artikel 19. Annuleren.

19.1.  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht en/of weigering der goederen.

19.2.  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20. Oplevering.

20.1.  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Dakbedekking Brabant de opdrachtgever dit schriftelijk/mondeling heeft meegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.

20.2.  Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt, welke Dakbedekking Brabant niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer en staking, uitsluiting, oorlog en oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 12 genoemd.

 

Artikel 21. Klachten.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@dakenbouwdiscounter.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 22. Betaling.

22.1.  Betaling vindt plaats bij oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2.  Dakbedekking Brabant is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. …. per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag der verzending der facturen.

22.3.  Dakbedekking Brabant is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door niet betaling veroorzaakt te vorderen.

Artikel 23. Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten variëren per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dakenbouwdiscounter.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 24. Geschillen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

Algemene Voorwaarden Dakbedekking Brabant

 

Artikel 1 . Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk, onderhoud of koop en verkoop door Dakbedekking Brabant.

1.2.  De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene voorwaarden die wij bij elke offerte meesturen.

1.3.  Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen.

2.1.   Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2.  Mondelinge aanbiedingen door Dakbedekking Brabant of diens ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Dakbedekking Brabant zijn bevestigd.

 

Artikel 3. Overeenkomst.

3.1.  De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wordt eerst bindend voor Dakbedekking Brabant door onze schriftelijke/mondeling bevestiging.

3.2.  . Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter onze beoordeling.

3.3.  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededelingen worden gedaan.

3.4.   Indien bij aanbiedingen onzerzijds monsters worden verstrekt danwel daarnaar wordt verwezen, dienen die monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn deze niet bepalend voor de te leveren samenstelling, kleur en/of kwaliteit.

3.5.   Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bestellingen en opdrachten is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

4.1.  Dakbedekking Brabant aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

4.2.  Algemene voorwaarden worden slechts door Dakbedekking Brabant aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten.

5.1.  Op alle door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.2.  De in het voorgaande lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven ons onvervreemdbaar eigendom en dienen op ons eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

 

Artikel 7. Verplichtingen van Dakbedekking Brabant.

7.1  Dakbedekking Brabant zal  het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

7.2  Dakbedekking Brabant aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat eventueel voor het werk vereiste vergunningen en toewijzingen tijdig worden verleend.

7.3.  Dakbedekking Brabant vangt in overleg met de opdrachtgever de werkzaamheden aan.

 

 Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever.

8.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Dakbedekking Brabant tijdig kan beschikken: a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen enz.) e.e.a. op aanwijzing van Dakbedekking Brabant. b. over het terrein, het water of de weg, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.  d. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

8.2.  De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding water, gas elektriciteit, als mede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze bij of op het werk aanwezig zijn.

8.3.  Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering hiervan.

8.4.  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daarvoor voor Dakbedekking Brabant voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9. Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Dakbedekking Brabant  om de opdracht door een door ons aan te wijzen derde, op een door ons gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ons aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

 Artikel 11. Aansprakelijkheid.

11.1  Dakbedekking Brabant is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct gevolg van (a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven, en (b) daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

11.2  Dakbedekking Brabant is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ons te werk zijn gesteld op de aan ons opgedragen werk(en).

11.3  Dakbedekking Brabant zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

 

 Artikel 13. Meer- en Minderwerk.

13.1.  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13.2.  Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

13.3.  De toepasselijkheid van het in artikel 7:755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.4.  Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden doorberekend

 

Artikel 14. Opleveringstermijnen.

14.1.  Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen.

14.2.  De opleveringstermijnen zijn vast gesteld in de verwachting, dat er voor Dakbedekking Brabant geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

14.3.  Overschrijding van de opleveringstermijnen kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

14.4.  Wanneer bestelde goederen na verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtnemer zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 15. Overmacht.

Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele en gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ter lande als in het land van herkomst der materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Dakbedekking Brabant of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van Dakbedekking Brabant, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dakbedekking Brabant, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering, c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard genaamd of hoe ook genaamd kan doen opgelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter onzer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van het werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 16. Garantie

16.1.  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Dakbedekking Brabant terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Dakbedekking Brabant wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd.

16.2.  Indien de melding van het gebrek naar ons oordeel juist is, zullen wij ter onze keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Wij zijn niet tot verdere schade of kostenvergoeding verplicht.

 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud.

17.1.  Zolang Dakbedekking Brabant geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Dakbedekking Brabant.

 

Artikel 18 Materialen.

18.1.  Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

18.2.  Voor eventuele kleurverschillen van partijen materialen die niet in een keer besteld zijn c.q. naderhand besteld worden kunnen wij niet instaan.

 

 Artikel 19. Annuleren.

19.1.  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht en/of weigering der goederen.

19.2.  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20. Oplevering.

20.1.  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Dakbedekking Brabant de opdrachtgever dit schriftelijk/mondeling heeft meegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen.

20.2.  Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt, welke Dakbedekking Brabant niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer en staking, uitsluiting, oorlog en oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 12 genoemd.

 

Artikel 21. Klachten.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@dakenbouwdiscounter.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 22. Betaling.

22.1.  Betaling vindt plaats bij oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2.  Dakbedekking Brabant is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. …. per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag der verzending der facturen.

22.3.  Dakbedekking Brabant is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door niet betaling veroorzaakt te vorderen.

Artikel 23. Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten variëren per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dakenbouwdiscounter.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 24. Geschillen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

0
Your Cart is empty